November 28, 2022

विचार:

सम्पूर्णं भारतं पूर्वोत्तरस्य भाषां, संस्कृतिं, भोजनं, वेषभूषां च स्वस्य धरोहरं मन्यते तथा च केन्द्रसर्वकारः अस्य क्षेत्रस्य तादात्म्यस्य...
१९८४ तमे वर्षे सिक्ख-नरसंहारे काङ्ग्रेस-पक्षस्य तस्य नेतारणाञ्च हस्तेषु रक्तं वर्तते । ९ राज्येषु दङ्गाः अभवन्, परन्तु ३८...
  अस्माभिः प्रकृत्या सह क्रीडितस्य अव्यवस्थायाः परिणामः अस्माकं पुरतः अस्ति। प्रकृतिः अस्मान् वृक्षान्, वनस्पतयः, हरितभूमिः, पशवः, पक्षिणः...
-डॉ. मयंक चतुर्वेदी केरल उच्चन्यायालयस्य निर्णयेन पुनः अस्माभिः विचारः कृतः यत् “मुस्लिम-व्यक्तिगत-कानूनम्” कियत् स्वीकुर्यात्? यतः पूर्वम् आगतयोः...
अधुना द्वौ वार्ता आगतौ। एकं १९८४ तमे वर्षे सिक्ख-नरसंहारस्य विषये न्यायाधीशः एस.एन. धीङ्गरा-नेतृत्वेन एसआइटी-संस्थायाः सारांश-प्रतिवेदनं सर्वोच्चन्यायालयेन अभिलेखे...
प्राचीनकाले भारतस्य जनभाषा संस्कृतम् आसीत् इति सर्वे जनाः विदाङ्कुर्वन्ति। संस्कृतस्य महत्त्वं वर्तमानपरिप्रेक्ष्ये अधिकम् अस्ति। अमेरिकायाः सर्वोकृष्ट अनुसंधान...
अस्माकं पुरातनवृद्धाः बहुवर्षेभ्यः अनुभवानन्तरं यत् किमपि उक्तवन्तः, तत् एतादृशं लोकप्रियं वचनं जातम् यत् सर्वे विश्वासं कर्तुं बाध्यन्ते।...
प्रकाशयति पृथिव्याः पर्यावरणस्य जलवायुस्य च विषये कीटानां अतीव महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति । आगामिषु ५०-१०० वर्षेषु विश्वस्य ६५...
प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीयाः दक्षिणभारतयात्रा न केवलं आधिकारिकयात्रा एव अपितु राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्णा इति मन्यते। अस्मिन् समये भ्रमणं केवलं उद्घाटनार्थं...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.