February 24, 2024

जीवनशैली

नव देहली। मस्तिष्कम् अस्माकं शरीरस्य महत्त्वपूर्णः भागः अस्ति । शरीरस्य सर्वेषु कार्येषु अस्य महती भूमिका भवति ।...
अद्यत्वे सम्पूर्णे भारते मधुमेहरोगः तीव्रगत्या प्रसृतः अस्ति । सम्प्रति प्रायः ८ कोटिजनाः मधुमेहरोगेण पीडिताः सन्ति । तस्मिन्...