October 4, 2023

ज्ञानव्‍यापी मामला

ज्ञानवापी मस्जिदप्रकरणस्य विषये शुक्रवासरे सर्वोच्चन्यायालये, उच्चन्यायालये, जिलान्यायालये च पृथक् पृथक् प्रकरणानाम् श्रवणं कृतम्। तस्मिन् एव काले सर्वोच्चन्यायालयेन...