September 27, 2023

सूचना आयुक्त

मस्जिदानां इमामानां पारिश्रमिकविषये केन्द्रीयसूचनाआयोगेन महत्त्वपूर्णं मतं दत्तम् अस्ति। सर्वोच्चन्यायालयेन १९९३ तमे वर्षे मस्जिदानां इमामानां पारिश्रमिकं दातुं आदेशः...