September 30, 2023

सोलर ऊर्जा

सौर ऊर्जायाः आश्चर्यं पश्यन्तु यत् अस्मिन् वर्षे भारतेन षड्मासेषु कोटिरूप्यकाणां रक्षणं कृतम्। इयं बचतम् इन्धनव्ययस्य अर्थात् अङ्गार-वायु-व्ययस्य...