September 23, 2023

हिन्‍दू पक्ष

ज्ञानवापी मस्जिदप्रकरणस्य विषये शुक्रवासरे सर्वोच्चन्यायालये, उच्चन्यायालये, जिलान्यायालये च पृथक् पृथक् प्रकरणानाम् श्रवणं कृतम्। तस्मिन् एव काले सर्वोच्चन्यायालयेन...