March 2, 2024

। न्यायमूर्ति बी आर गवई

नवदेहली । सर्वोच्चन्यायालयेन बुधवासरे २००२ तमे वर्षे गुजरातदङ्गानां सम्बद्धानि प्रमाणानि कथितानि इति आरोपितायाः कार्यकर्त्री तीस्ता सेतलवाड् इत्यस्मै...