March 2, 2024

। हिंदु समुदाय के घरों पर हमले

नवदेहली। बाङ्गलादेशे पुनः हिन्दुजनानाम् लक्ष्यं कृतम् अस्ति। अतिवादिनः मन्दिराणि लुण्ठितवन्तः, गृहाणि च दग्धवन्तः । हिन्दुसमुदायस्य गृहेषु आक्रमणस्य...