20 years later

टोक्यो:। जापानदेशस्य: अर्थव्यवस्था कठिनसमये अस्ति। अर्थव्यवस्थायाः स्थितिः भ्रष्टा अस्ति । अधुना एव विश्वस्य तृतीयस्य अर्थव्यवस्थायाः मुकुटं तस्मात्...