October 4, 2023

2000rs

आरटीआई-अनुरोधेन ज्ञातं यत् रिजर्वबैङ्क् आफ् इण्डिया नोट् मुद्रान् (पी) लिमिटेड् इत्यनेन २०१६-१७ वित्तीयवर्षे २,००० रुप्यकाणां ३,५४२९.९१ कोटिरूप्यकाणां...