September 23, 2023

25 percent

मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः शुक्रवासरे अवदत् यत् सम्प्रति २१ प्रतिशतं यावत् बजटं शिक्षायां व्यय्यते, तस्य सर्वकारः २५ प्रतिशतं यावत्...