October 4, 2023

“30 percent reservation

-कुलदीपमैन्दोला। उत्तराखण्ड। सर्वकारीयसेवायां महिलानां कृते 30 प्रतिशत् क्षैतिज-आरक्षणसन्दर्भे उत्तराखण्डसर्वकार: उच्चन्यायालयस्य निर्णयविरुद्धे सर्वोच्चन्यायालयस्य शरणे आसीत् । शुक्रवासरे सर्वोच्चन्यायालयेन...