September 24, 2023

9 Indians killed

मालदीवदेशे प्रचण्डाग्नौ १० जनाः मृताः । ९ भारतीयाः मृतानां मध्ये कथ्यन्ते। मालदीवराजधानी माले इत्यत्र विदेशीयश्रमिकाणां निवासस्थानेषु अग्निः...