March 22, 2023

A target has been set to make Uttarakhand

२०२५ वर्षपर्यन्तं देवभूमिं उत्तराखण्डं मादकद्रव्यमुक्तं कर्तुं लक्ष्यं निर्धारितम् कुलदीपमैन्दोला। उत्तराखण्ड। मुख्यमन्त्री पुष्करसिंहधामी त्रिहरीसंगोष्ठ्यां जनपदाधिकारिभ्य: सार्वजनिकसमस्यानां शीघ्रनिवारणाय ग्रामेषु...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.