September 30, 2023

Aakash Tattv

विज्ञानभारती तथा केन्द्रसर्वकारस्य विज्ञान-प्रौद्योगिकीविभागस्य संयुक्त-आश्रयेण उत्तराञ्चलविश्वविद्यालये “आकाशतत्त्व” कार्यशालायाः आयोजनं कृतम्। अस्मिन् आयोजने सहभागिनः संस्थाः भविष्ये भारतस्य अन्तरिक्षकार्यक्रमस्य...