September 30, 2023

Afghan women players

प्रकाशयति अफगानिस्तानस्य महिलाक्रीडकानां कृते ICC इत्यनेन शुभसमाचारः उक्तः अफगानिस्तानसर्वकारेण महिलाक्रिकेट्-क्रीडायाः पुनः स्थापना कृता सम्प्रति अफगानिस्तानदेशे तालिबान्-सर्वकारः अस्ति...