September 23, 2023

Aftab confessed

श्राद्धहत्याप्रकरणे अभियुक्तः आफताबपूनावाला नोर्कोपरीक्षायां हत्यां स्वीकृतवान् अस्ति। अस्पतालस्रोताः मीडियासमूहेभ्यः अवदन् यत् २ घण्टानां दीर्घकालीननार्कोपरीक्षायां अभियुक्तः स्वसहभागिनं श्रद्धा...
श्राद्धहत्याप्रकरणस्य अन्वेषणं कुर्वतः दिल्लीपुलिसदलस्य सम्मुखे आरोपी आफताबः प्रतिदिनं नूतनानि खुलासां कुर्वन् अस्ति। इदानीं सः अवदत् यत् सः...