Ahead his Russia-Austria visit

नव देहली। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदी सोमवासरे उक्तवान् यत् सः रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर् पुटिन् इत्यनेन सह द्विपक्षीयसहकार्यस्य सर्वेषां पक्षानाम्...