March 2, 2024

Aishwarya Rai Bachchan to be seen in the character of Pazhuvoor’s Rani Nandini in Ponniyin Selvan

– जगदीश डाभी मुम्बई । मणिरत्नम इत्यनेन स्वस्य स्वप्नप्रकल्पत्वेन प्रचारितं एतत् चलच्चित्रं देशे अद्यपर्यन्तं निर्मितानाम् महत्तमानां चलच्चित्रेषु...