September 23, 2023

All fossil fuels

अङ्गारस्य उपयोगस्य समाप्त्यर्थं वर्धमानमागधायां भारतेन शनिवासरे मिस्रदेशे संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य जलवायुसंवादे (COP27) दृढं स्थापनं कृतम् यत् कस्यापि एकस्य “खलनायकस्य”...