October 4, 2023

also wants

इमरानखानः पुनः अमेरिकादेशस्य उल्लेखं कृतवान् अस्ति । अमेरिकादेशेन स्वं सत्तानिष्कासनम् इति आरोपं कृतवान् इमरानखानः अवदत् यत् पाकिस्तानदेशः...