September 27, 2023

answers from media

केरलनगरे काङ्ग्रेससांसदः शशिथरूरः सांसदसांसदराघवनसहिताः अनेके प्रमुखनेतृभिः सह मिलितवन्तः। एतस्य विषये बुधवासरे सः अवदत् यत् तस्य सभायाः साम्प्रदायिकतायाः...