September 30, 2023

Anti-India campaign

चीनदेशेन नेपाले स्वस्य नूतनराजदूतरूपेण चेन् सोङ्गस्य नाम प्रस्तावितं अस्ति। सः आगामिषु दिनेषु नेपालदेशे चीनदेशस्य पूर्वराजदूतस्य हौ यान्की...