March 2, 2024

‘Apple has stopped

ट्विट्टर्स्वामिना अरबपतिना च एलोन् मस्क् इत्यनेन उक्तं यत् एप्पल्कम्पनी स्वस्य एप्स्टोर्तः ट्विटरइत्यस्य निष्कासनस्य धमकीम् अयच्छत् किन्तु कारणं...