October 4, 2023

Army fires rockets

रविवासरे प्रातःकाले सीरियासेना तंबूषु निवसतां जनानां निवासस्थाने गोलीकाण्डं कृतवती, यत्र न्यूनातिन्यूनं नव जनाः मृताः, ७७ जनाः घातिताः...