October 4, 2023

Arun Goel

निर्वाचनआयुक्तस्य अरुणगोयलस्य नियुक्तौ हस्तक्षेपं कृत्वा सर्वोच्चन्यायालयेन तस्य नियुक्त्या सम्बद्धा सञ्चिका याचिता अस्ति। अरुणगोएलः १९ नवम्बर् दिनाङ्के निर्वाचनआयुक्तत्वेन...