September 30, 2023

battle between

महाराष्ट्रस्य ठाणे-नगरे पुनः शिवसेना-पक्षयोः मध्ये युद्धं दृष्टम् । सूचनानुसारं सोमवासरे रात्रौ विलम्बेन शिण्डे-उद्धव-गुटस्य समर्थकानां मध्ये घोरः झगडः...