September 30, 2023

BJP s concentrated in South India

प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीयाः दक्षिणभारतयात्रा न केवलं आधिकारिकयात्रा एव अपितु राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्णा इति मन्यते। अस्मिन् समये भ्रमणं केवलं उद्घाटनार्थं...