October 4, 2023

bloody path

अधुना द्वौ वार्ता आगतौ। एकं १९८४ तमे वर्षे सिक्ख-नरसंहारस्य विषये न्यायाधीशः एस.एन. धीङ्गरा-नेतृत्वेन एसआइटी-संस्थायाः सारांश-प्रतिवेदनं सर्वोच्चन्यायालयेन अभिलेखे...