October 4, 2023

broken this time

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य गुजरातराज्स्य वेरावालनगरे निर्वाचनसभां सम्बोधितवान्। पीएम मोदी इत्यनेन उक्तं यत् अस्मिन् समये गुजरातराज्य अभिलेखः भङ्गः...