October 4, 2023

churning went on at JP Nadda’s house

भाजपा केन्द्रीयनिर्वाचनसमितिः अद्य गुजरातनगरे विधानसभानिर्वाचनस्य अभ्यर्थीनां नाम मुहरं कर्तुं शक्नोति। अस्य विषये सायं ६ वादने सभा भविष्यति।...