April 2, 2023

CM Shivraj welcomed

मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः राज्ये नूतनमद्यनीतिघोषणानन्तरं उमाभारतीं मिलितवान्। सीएम शिवराजः उमा भारती इत्यस्याः पादौ स्पृशन् आगामिषु विधानसभानिर्वाचनेषु विजयाय...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.