September 23, 2023

continue

देहली भारतीयविद्यालये बम्बस्य धमकी : देहली नगरस्य भारतीयविद्यालये बम्बस्य विषये ईमेल प्राप्तम्। विद्यालयप्रशासनस्य बृजेशनामकः व्यक्तिः एतस्य विषये...
प्रवेशेषु, सरकारीनौकरीषु च आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलवर्गेभ्यः १० प्रतिशतं आरक्षणं प्रदातुं १०३ तमे संवैधानिकसंशोधनस्य वैधतां चुनौतीं दत्तवन्तः याचिकासु सर्वोच्चन्यायालयेन...