June 2, 2023

Country

आगामिषु पञ्चदिनेषु देशस्य केषुचित् राज्येषु वर्षा भविष्यति। तत्सह अस्मिन् काले केषुचित् राज्येषु तापमानस्य वृद्धिः दृश्यते । भारतस्य...
नव देहली। जेलस्थः आम आदमी पार्टी नेता पूर्व उपसीएम मनीष सिसोदिया मद्यघोटाले आरोपेण नूतनं पत्रं लिखितवान्। पत्रे...
प्रस्ताविते कानूनस्य अन्तर्गतं वैद्यैः हिजड़ानां स्तनच्छेदनं वा शल्यक्रिया वा कर्तुं सख्यं निषिद्धं भविष्यति, यस्य परिणामेण स्वस्थ ऊतकानाम्...
नवदेहली। राष्ट्रीय अन्वेषणसंस्थायाः अर्थात् एनआइए (NIA) इत्यनेन मंगलवासरे प्रातःकाले अष्टसु राज्येषु ७० स्थानेषु छापा मारिता। राजस्थान, पञ्जाब:,...
देशस्य अनेकेषु राज्येषु अमुल् घृतस्य अभावस्य चर्चाः अग्रे आगच्छन्ति। एतत् घृतं दुकानेषु न प्राप्यते अतः जनानां अन्येषां...
पाकिस्तान जॉयलैण्ड् प्रतिबन्धः पाकिस्तानस्य जॉयलैण्ड् इति चलच्चित्रम् अद्यकाले शीर्षकेषु वर्तते। मुक्तिपूर्वं अन्तर्राष्ट्रीयस्तरस्य प्रशंसा लुण्ठितस्य जॉयलैण्ड्-संस्थायाः अधुना स्वदेशे...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.