September 24, 2023

court said

देहलीदङ्गानां समये अजयगोस्वामी इत्यस्य गोलीकाण्डस्य विषये कारदूमान्यायालयेन ताहिरहुसैनस्य विरुद्धं आरोपाः कृताः। न्यायालयेन उक्तं यत् हिन्दुनां वधस्य, तेषां...