June 2, 2023

death

चीनपक्षिफ्लू H3N8 : चीनदेशे अन्यः वायरसः विनाशं कृतवान् अस्ति। अस्मिन् प्रथमवारं पक्षि-फ्लू रोगेण प्राणान् त्यक्तवान् । विश्वस्वास्थ्यसङ्गठनेन...
नृत्यं कुर्वन् वा व्यायामशालायां वा मृत्योः वार्ता पुनः जनानां हृदयस्पन्दनं वर्धयति। हृदयं कथं सहसा कार्यं विरमति इति...
तेलुगु सुपरस्टार महेशबाबू इत्यस्य पिता कृष्णस्य निधनेन सर्वे दुःखिताः सन्ति। सः ७९ वर्षे अन्तिमश्वासं गृहीतवान् । तस्य...
उत्तरप्रदेशस्य धार्मिकनगरे मथुरानगरे गुरुवासरे प्रातःकाले एकः प्रमुखः अग्निः प्रज्वलितः। मथुरानगरस्य वृन्दावनकोतवालीक्षेत्रे एकस्मिन् होटेले आकस्मिकः अग्निः प्रज्वलितः। अग्निप्रसङ्गेन...
रोहतकः । राष्ट्रमण्डलक्रीडायां २०२२ तमस्य वर्षस्य कांस्यपदकं प्राप्य देशं प्रति पुरस्कारं आनयन्त्याः मल्लस्य पूजानन्दलसिहागस्य दुःखपर्वतम् अभवत्। पहलवान...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.