discussed at the SCO

मास्को:। नूतनं यूरेशियनसुरक्षाव्यवस्थां निर्मातुं विचारः अवश्यमेव शङ्घाईसहकारसङ्गठनस्य (SCO) शिखरसम्मेलने उल्लिखितः भविष्यति। अस्याः प्रणाल्याः विचारः रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर्...