March 2, 2024

‘Doni Polo’ airport in Itanagar

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य इटानगरस्य होलाङ्गी इत्यत्र अरुणाचलप्रदेशस्य प्रथमं ग्रीनफील्ड् विमानस्थानकं ‘डोनी पोलो विमानस्थानकम्’ उद्घाटितवान्।उद्घाटनसमारोहे पीएम मोदी उदान...