October 4, 2023

dream

कप्तानः रोहितशर्मा भारतीयदलस्य पराजयानन्तरं रोदनं कुर्वन् दृष्टः, पूर्वविराटकोहली तु टोप्या सह मुखं गोपयन् दृष्टः, प्रशिक्षकः राहुलद्रविद् तु...