September 30, 2023

European Parliament a

युक्रेनयुद्धे विजयस्य विषये तस्य कोऽपि संदेहः नास्ति इति रूसदेशः उक्तवान् । अस्मिन् विजयः एव तस्य एव भविष्यति...