April 2, 2023

Exit Polls

नवदेहली। सोमवासरे (27 फरवरी) मेघालय-नागालैण्ड्-राज्‍योः मतदानस्य समाप्तेः कारणात् त्रयोऽपि राज्येषु निर्वाचनस्य कोलाहलस्य समाप्तिः अभवत् । पूर्वं त्रिपुरे...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.