September 23, 2023

fake story

तदर्थं सामाजिकमाध्यमेषु जनसमूहेन हिन्दुत्वस्य आतङ्कवादस्य मिथ्याकथा निर्मितवती आसीत् । एतेषु केषाञ्चन जनानां आतङ्कवादिभिः सह अपि सम्बन्धः अस्ति...