September 24, 2023

father had killed

मथुरानगरस्य यमुना-द्रुतमार्गस्य सेवामार्गे कृषिसंशोधनकेन्द्रस्य समीपे ट्रालीपुटे प्राप्तायाः बालिकायाः ​​मृतशरीरस्य पहिचानः पुलिसैः कृतः। बालिका दिल्लीनगरस्य निवासी अस्ति। बालिकायाः...