October 4, 2023

find

जी-२० देशानाम् सभां सम्बोधयन् पीएम नरेन्द्रमोदी युक्रेनयुद्धस्य समाप्तिम् कृत्वा शान्तिसन्देशं दत्तवान्। सः अवदत् यत् मया बहुवारं पुनः...