September 23, 2023

fore

बिहारस्य मुजफ्फरपुरे: गृहगमनस्य: प्रकरणं प्रकाशितम् अस्ति, मीडिया-समाचारानुसारं: फरहिना खातून:नामकायाः ​​मुस्लिमकन्या: स्वप्रेमिणः कृते इस्लामधर्मं त्यक्त्वा सनातनधर्मं: स्वीकृतवती। तदनन्तरं...
नव देहली। देहली: सर्वकारस्य महिलाबालविकासविभागे डीसीडब्ल्यू: नियुक्तस्य एकस्य अधिकारीणः जघन्यकार्यस्य: चर्चा अभवत् ततः परं हलचलं जातम्। उपनिदेशकपदवीयाः...
मध्यप्रदेशस्य दमोहमण्डले धर्मान्तरणस्य एकः बृहत् प्रकरणः प्रकाशं प्राप्तवान्। रविवासरे बालअधिकारसंरक्षणराष्ट्रीयआयोगः प्रियङ्ककानूनः दमोहनगरं प्राप्य अनेकस्थानानां निरीक्षणं कृतवान् ।...