June 2, 2023

Found

वैज्ञानिकाः चमगादड़ेषु निगूढं विषाणुम् आविष्कृतवन्तः यत् SARS-CoV-2 इत्यस्य सादृश्यं धारयति, मानवशरीरे सहजतया प्रवेशं कर्तुं शक्नोति च। अयं...
रामपुरविधानसभाक्षेत्रस्य दत्तनगरपञ्चायते निजीवाहनात् ईवीएमप्राप्त्यर्थं षट् निर्वाचनकर्मचारिणः निर्वाचनआयोगेन निलम्बिताः। रामपुर विधानसभाक्षेत्रस्य दत्तनगरपञ्चायते शनिवासरे सायंकाले निजीवाहनानां ईवीएमप्राप्त्यर्थं निर्वाचनआयोगेन षट्...
कर्नाटकस्य दक्षिणकन्नडमण्डलस्य केल्लरायनगरे पिगस्वाइनफ्लू-रोगस्य प्रकरणं प्रकाशितम् अस्ति । आफ्रिकादेशस्य शूकरज्वरस्य एषः प्रकरणः शूकरप्रजननकेन्द्रे प्राप्तः अस्ति । अस्य...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.