September 30, 2023

Four big banks

प्रतिवेदनानुसारं रिटेल् डिजिटलरूप्यकस्य पायलट् कार्यक्रमः अतीव शीघ्रमेव केषाञ्चन ग्राहकानाम् व्यापारिणां च खातेभ्यः आरभ्यते। आगामिसमये शॉर्टलिस्ट्-कृतेषु बङ्केषु केचन...