September 23, 2023

Gandhigram Rural Institute

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् राष्ट्रपितुः महात्मागान्धी इत्यस्य विचारेषु अद्यतनस्य अनेकानां आव्हानानां उत्तराणि सन्ति। अत्र गांधीग्रामग्रामीणसंस्थानस्य ३६ तमे...