September 23, 2023

Govind’s feet

कृष्णवर्णीयपरिधानेन गोविन्दः, गुलाबीसूटेन रणवीरसिंहः, उभौ फहदमुस्तफस्य भाषणस्य आनन्दं लभन्ते। फहद् मुस्तफा अस्मिन् कार्यक्रमे स्वभाषणे अवदत् यत्, “यदा...