September 23, 2023

Greenfield airport

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अरुणाचलप्रदेशाय महत् उपहारं दत्त्वा प्रथमं ग्रीनफील्ड् विमानस्थानकं उद्घाटितवान्। अस्मिन् काले सः जनान् सम्बोधयन् अभिनन्दनम् अपि...